Energistyrelsen blokerer for grøn omstilling

Energistyrelsens regler blokerer for grøn omstilling.

 

Når man varmer en bygning op, er det typisk fordi, man enten vil opnå en komfortabel temperatur, eller slet
og ret for at sikre sig mod fugtskader i bygning og bygningens indhold. Skal en bygning kun anvendes til
opbevaring kan SolarVenti nu vise resultater der dokumenterer, at det er muligt i praksis at spare tæt på al
energien, til at holde både lagerhal og indhold helt frisk og tørt.

Teknologien har et uanet potentiale, når det kommer til den grønne omstilling både herhjemme og globalt,
men landets Energistyrelse besværliggør teknologiens mulighed for at konkurrere på lige fod med andre,
langt mindre effektive løsninger. Hvorfor?

Dialog med Energistyrelsen.
Regler hos Energistyrelsen tilsiger, at energisparende anlæg kan opnå de eftertragtede tilskud, som energieffektiviserende anlæg er berettiget til. Energieffektiviserende anlæg, der kategoriseres som energiproducerende kan imidlertid ikke opnå denne støtte. SolarVenti er jf. virksomhedens dialog med Energistyrelsen,
havnet i den sidste kategori, hvilket ganske enkelt må betragtes som en uforståelig fejl.

Energistyrelsen benytter et argument, der går på, at der med installation af et anlæg fra SolarVenti blot skrues
ned for varmen. Det at varmen udelukkende bliver brugt til at holde tørt med – og som nu kan løses med et
avanceret luftsolvarmeanlæg – synes man ikke at have forståelse for. Men det er jo en lysende kendsgerning.
Havde man ”blot lukket for varmen” kunne man ikke drive et lager, da alt ville mugne.

”Dit Pulterkammer” – et lagerhotel på 3.500 m2 i Randers – fik installeret et knap 100 m2 luftsolvarmeanlæg
med styring og ventilatorer anbragt efter SolarVenti’s udviklede metode. Dvs. at et samlet anlæg består af
mange flere komponenter og metoder end blot det at skrue en luftsolfanger på bygningen.

Det er så effektivt, at det har været muligt at holde slukket for al varmetilførsel siden primo marts 2020.
Den sidste dag i året 2020 ligger fugten på 62% med 9 graders varme – og det selvom vi netop har haft den
mest solfattige december måned i 60 år. Meget tyder på at de sidste 2 mdr. inden der er gået et helt år uden
varmetilførsel, kan klares med nul eller tæt på nul forbrug. Normalforbruget per år har ligget på 200.000
kWh fjernvarme, som nu spares væk mere eller mindre fuldstændigt.

Hvis man blot havde slukket for varmen – uden solvarmeanlægget – var der opstået store fugtskader.

Et kæmpemæssigt potentiale
Summa summarum sparer anlægget over 4 gange det, der produceres (eller opsamles!) som varme.
På mange måde kan det sammenlignes med en varmepumpe som godt kan opnå støtte jf. Energistyrelsens
regler. Varmeydelsen ligger nemlig på ca. 40.000 kWh/år mens besparelsen er over 160.000 kWh/år i det
dokumenterede tilfælde med Pulterkammeret i Randers. Forskellen er blot, at varmepumpen optager ca. ¼
af sin varmebesparelse fra elnettet, hvor luftsolvarmen i dette nye anlæg til haller kun optager ca. 1-2 % af
besparelsen fra elnettet til drift af ventilatorer. Energistyrelsens vurdering er altså ganske enkelt forkert.

Hver dag tæller, for at landet kan nå i mål med de 70% reduktion af CO2 udledningen. Med dette nye anlægskoncept til større bygninger, er det muligt at give et godt bidrag hertil. Der er mange tusinde haller i landet,
der hver kunne spare atmosfæren for mange tons CO2, så det samlet set kan blive mange tusind tons.

Ud over dette kan anlægstypen udbredes overalt i verden, hvor denne mulighed ikke er kendt endnu. Dette
kunne Danmark hjælpe med til, ved at landets Energistyrelse viste vejen fremad også på dette område. Da
SolarVenti’s produkter er patenteret i mange lande, vil det kunne betyde en stor eksport samtidigt.

Hvorfor skal et ulogisk og firkantet regelsæt samt en forkert vurdering blokere for dette store potentiale?

Vi skal måske ændre navnet på denne type anlæg til ”Solaffugteranlæg” i stedet for ”Luftsolvarmeanlæg”,
for at Energistyrelsen vil se positivt på det?

SolarVenti A/S
Fabriksvej 8,
8881 Thorsø
www.solarventi.dk
Tlf: 8696 6700